Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baril,str.”Prof. Dr. Şt Gârbea” nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398 E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

HOTĂRÂREA NR.26/2017 (HCL 26 2017)
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 19/2016 privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A, comuna Baru, judeţul Hunedoara”

 

Consiliul Local al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara,
având în vedere
1.    proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.69/29/20.02.2017, iniţiat de primarul comunei, cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii nr. 19/2016
privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70Â, comuna Baru, judeţul Hunedoara”;
2.    expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre;
3.    raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 70/29/17.02.2017;
4.    raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii şi comerţ a consiliului local, înregistrat sub nr.71/28/23.02.2017;
ţinând cont de prevederile:
-    art.8 alin.(l) şi art.22 din O.G.R. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-    art.6, art.7 alin.(l) lit.e şi art.8 din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
-    art. 4, art.5 lite, art.6 alin.(4), art.8 alin.(3) şi art.ll lit.c din Ordinul nr.1851/2013 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.13, art.45 alin.(l) lit.a şi art.115 alin.(l) lit.b şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. - Hotărârea nr. 19/2016 privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A, comuna Baru, judeţul Hunedoara”, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.    Titlul va avea următorul cuprins:
"HOTĂRÂRE privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A şi străzi în localitatea Petros-Zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hunedoara”.
2.    Articolul 1 se modifică şi se completează după cum urmează:
“Art.1. - (l)Aprobă ca necesară şi oportună realizarea investiţiei „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A şi străzi secundare în localitatea Petros-Zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hunedoara” în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală.
(2) Bunurile care fac obiectul investiţiei de la alin.(l) aparţin domeniului public al comunei şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 19/2016 rămân neschimbate
Art.III. — Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile
legii.
Art.IV. - Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Bara, Prefectului Judeţului Hunedoara şi biroului financiar-contabil, achiziţii publice, protecţia mediului, deservire, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie.


Preşedinte de şedinţă, Dumitrescu Angela-Elisabeta
Contrasemnează, Secretar, Camelia-Simona Becuş

Baru, 24.02.2017
Vot deschis; Număr consilieri în funcţie:! 1; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0; Abţineri:0.
 
ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str.’’Prof. Dr. Şt Gârbea” nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Anexa la Hotărârea nr.26/2017

Nr.
crt.    Denumirea    Poziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public    Nr.H.G.R./H.C.L.
1.    Drum comunal DC70 A(drum de piatră cu lungimea de 2.800 m)    4    H.G.R. nr. 1352/2001
2.    Stradă principală(piatră, pietriş, cu lungimea de 1.060 m)    50    H.G.R. nr.1352/2001 şi H.C.L. nr.56/2015
3.    Stradă secundară(piatră, pietriş cu lungimea de 150m)    79    H.G.R. nr.1352/2001
4.    Stradă secundară(piatră, pietriş cu lungimea de 80m)    80    H.G.R. nr.1352/2001
5.    Stradă secundară(piatră, pietriş cu lungimea de 350m)    81    H.G.R. nr.1352/2001
6.    Stradă secundarăţpiatră, pietriş cu lungimea de 680m)    82    H.G.R. nr.1352/2001
7.    Stradă secundară(piatră, pietriş cu lungimea de lOOm)    83    H.G.R. nr.1352/2001
8.    Stradă secundară(piatră cu lungimea de 50m)    84    H.G.R. nr.1352/2001
9.    Stradă principală(pământ cu lungimea de 770 m)    260    H.C.L. nr.56/2015

Preşedinte de şedinţă, Dumitrescu Angela-Elisabeta
Contrasemnează, Secretar, Camelia-Simona B

Baru, 24.02.2017
Vot deschis; Număr consilieri în funcţie:! 1; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0; Ab{ineri:0.

 

Notă: Această formă este scanarea documentului încheiat. Pentru conformitate şi eliminarea posibilelor erori, vă rugăm să consultaţi scanarea originală a documentului prin intermediul acestui link: H.C.L. nr. 26 din 24 februarie 2017.pdf.