Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Primăria Comunei Baru, jud. Hunedoara

Anunț

privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă pe picior.

 

Primăria comunei Baru, str. Prof. Dr. Ștefan Gârbea nr. 222, tel. 0254.778.003, organizează la sediul sus amintit

Licitație publică cu strigare.

 

Data și ora desfășurării licitației: 23.07.2018, ora 10:00.

Locul de desfășurare a licitației: Sediul Primăriei Comunei Baru.

Tipul licitației: licitație publică cu strigare.

Licitație este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forectier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/ 2017.

Data și ora organizării preselecției: 17.07.2018, ora 10.00.

Data și ora limită depunere documentație pentru preselecție și înscriere la licitație: 17.07.2018, ora 9:00.

Derulare:

 

Nr. 3164/17.07.2018

PROCES VERBAL

 al sedinţei de  preselecţie pentru vânzare masă lemnoasă pe picior

 

            Încheiat astăzi 17.07.2018 ora 10.30 cu ocazia verificării documentelor depuse pentru preselecţie în vederea vânzării  masei lemnoase conform caietului de sarcini nr. 2952/5.07.2018.

            Comisia de licitaţie numită prin Dispoziţia nr. 176/2018, compusă din:

- Sălăşan Silvia                               - preşedinte

- Petrescu Mihai Adrian                    - membru

-  Murgoi Adam                                - membru

A procedat astăzi 17.07.2018 ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Baru, la verificarea documentelor depuse de către operatorii economici înscrişi la licitaţie;

            Preşedintele comisiei de preselecţie declară deschisă şedinţa şi dă citire componenţei comisiei şi a participanţilor.

            Denumire participanţi:

-SC Refraceram SRL;

-SC Danada Forexpo SRL;

-SC Mirion Prodfor SRL.

             În urma verificării ofertelor s-au constatat următoarele:

Nr.crt

Denumire documente

SC DANADA

FOREXPO SRL

SC MIRION

PRODFOR

SRL

SC REFRACERAM SRL

1.

Cerere de înscriere înregistrată în registrul de corespondenţă al primăriei.

DA

DA

DA

2.

Documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini;

DA

DA

DA

3.

Certificatul constatator privind operatorul economic, în original, sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei

DA

DA

DA

4.

Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ - teritoriale, după caz, precum şi faptul că asociatul unic/niciunul din asociaţii operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ - teritoriale, după caz;

DA

DA

Operatorul economic prezintă  formularul de declaraţie, dar din verificările făcute la biroul financiar contabil din cadrul Primăriei Baru rezultă ca operatorul economic are datorii faţă de unitatea administrativ teritorială Baru

5.

Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră în copie conformă cu originalul şi numai în cazul licitaţiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase

DA

DA

DA

6.

Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. h);

DA

DA

DA

7.

Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare şi a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/achiziţionată pentru prestări servicii şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase

DA

DA

DA

             Participanţi admişi la licitatia organizată pentru valorificarea masei lemnoase din pădurea comunală sunt:

-SC Danada Forexpo SRL;

-SC Mirion Prodfor SRL.

 Participanţi respinşi  la licitaţia organizată pentru valorificarea masei lemnoase din pădurea comunală  sunt: SC Refraceram SRL, deoarece figurează cu datorii la bugetul local al Comunei Baru.

            Prezentul proces verbal s-a întocmit în 2 exemplare, azi 17.07.2018.

 Comisia de evaluare:

- Sălăşan Silvia                        - presedinte                  ____________________

- Petrescu Mihai Adrian          - membru                     ____________________

- Murgoi Adam                        - membru                    _____________________

Pentru vizualizarea documentului original click pe acest link.

 

Pentru detalii suplimentare puteți vizualiza Anunț licitație (click pe acest link) sau puteți suna la numărul de telefon menționat.