Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Compendiu legislativ website administraţie publică locală.

(în lucru)

         Prezenta realizare nu este un ghid de realizare a siturilor web pentru administraţia publică, nu este nici măcar un ghid de transparenţă decizională, un manual de realizare a dezbaterilor publice, un manual de angajare a cetăţeanului în actul decizional al comunităţii din care face parte sau altele asemenea. Este, pur şi simplu, experienţa mea împărtăşită tuturor lucrătorilor în administraţia publică locală cu privire la cerinţele legislative legate de activitatea pe internet cu sau fără un website (care, oricum, în acese vremuri este obligatoriu).

         Să nu uitaţi de faptul că websitul instituţiei este obligatoriu să fie înregistrat în Sistemul Electronic Naţional (de exemplu, situl comunei Baru este înregistrat cu nr. unic 4521427 – verificat pe http://www.e-guvernare.ro/ - se poate insera link-ul pentru vizualizare – conform cu Legea nr. 161/ 19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei).

         Aşadar, structura minimală a unui site web pentru administraţiile publice centrale şi locale, precum şi pentru orice instituţie publică, este reprezentată de:

1. Autoritate deliberativă:

1.1. Prezentare autoritate deliberativă (consiliu local, judeţean, etc);

1.2. Anunţuri de proiecte de acte normative (a. publicarea acestora se face cu cu 30 de zile înainte de supunerea spre avizare; b. anunţul cuprinde data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare pentru necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/ sau fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precu şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul respectiv, incluzând şi procedurile de elaborare unde este cazul, c. se cuprinde şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice, d. prezenţa acestor anunţuri pe net nu elimină obligativitatea de a transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au trimis o cerere pentru primirea acestor informaţii)

1.3. Procese verbale şedinţe autoritate deliberativă (scanare/ copie).

1.4. Minute şedinţe autoritate delibertivă

1.4. Hotărâri de Consiliu Local.

1.4.1. Hotărâri taxe speciale.

2. Informaţii publice.

2.1. Economic.

2.1.1. Proiect buget local şi cont anual execuţie...

 

          în conformitate cu:


- Legea nr. 215/ 23.04.2001 a administraţiei publice locale împreună cu Legea nr. 286/ 06.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/ 2001;

         Extras: Art. 42, alin. (7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.

         Notă: Este bine să nu se interpreteze expresia "după caz" ca fiind una care atrage lipsa obligativităţii  (caracterul opţional). Existenţa unui site (cu adresă web proprie/ domeniu, sau subdomeniu în cadrul unei autorităţi ierarhic superioare sau care pune la dispoziţie astfel de servicii, de exemplu posibilitatea "gov.ro") indiferent de stadiul operaţional al acestuia atrage obligativitatea publicării, simpla afişare putând atrage "oportunitatea de contencios administrativ".

         Corelaţii-.

        Comentariu: Din acest motiv, siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta autorităţii deliberative (consiliul local, judeţean  sau altă autoritate), în mediul de acces direct, o pagină care să centralizeze link-urile/ legăturile sprte copiile acestor documente sub titlul Procese verbale.

 

- Legea nr. 52/ 21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

         ExtrasArt. 7, alin. (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

         Art. 7, alin. (10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:

a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2) (conţinut indicat - alin. (2): Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;

d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

         Art. 7, alin. (11) Toate documentele prevăzute la alin. (2) şi alin. (10) lit. a) şi d) vor fi păstrate pe site-ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării.

         Art. 8 - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

         Art. 11 - Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză şi publicată în site-ul propriu.

         Art. 13, alin. (2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

         Notă: Este

         Corelaţii: -.

        Comentariu: Din


o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta autorităţii deliberative:
 Minutele şedinţelor publice, sub titlul „Hotărâri”;
 Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice, sub titlul „Hotărâri”;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta informaţii publice:
 Anunţuri referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative, sub titlul „Anunţuri”;
 Anunţuri privind şedinţele publice ce cuprind data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi, sub titlul „Anunţuri”;
 Rapoartele anuale privind transparenţa decizională în administraţia publică, sub titlul „Rapoarte”;

 


- Legea nr. 273/ 29.06.2006 privind finanţele publice locale;

         ExtrasArt. 8 - Principiul transparenţei şi publicităţii: Procesul bugetar este deschis şi transparent, aceasta realizându-se prin: a) publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice, sau afişarea la sediul autorităţii administraţiei publice locale respective a proiectului de buget local şi a contului anual de execuţie a acestuia,

         Art. 30, alin. (4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de internet sau în presă.

            Art. 73 - Execuţia de casă a bugetelor instituţiilor publice, alin. (3) Autorităţile executive şi preşedinţii consiliilor judeţene au obligaţia publicării pe pagina de internet a instituţiilor publice şi/ sau prin afişaj public a proiectului de buget, a bugetului aprobat, a execuţiei bugetului, a evoluţiei bugetului, a rectificării bugetului şi a contului de execuţie, precum şi actualizarea informaţiilor cel puţin o dată pe trimestru.

            Art. 761 - Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale

            (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii:

a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) (Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării: a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti; b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz; c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; d) bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigura din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale; e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maxim două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;

b) comunicările prevăzute la art. 57 alin (21) (Ministerul Finanţelor Publice comunică trimestrial şi anual unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administrativ-teritoriale.), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;

c) bugetele prevăzute la ar. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;

d) situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice;

e) bugetul general consolidat al unităţii/ subunităţii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;

f) registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;

g) programul de investiţii publice al unităţii/ subdiviziunii administrativ teritoriale în maximum 5 zile de la aprobare.

            (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

            (3) Se consideră îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (2) numai după obţinerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic după încărcarea informaţiilor.

            (4) Unităţile administrativ teritoriale care până la data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internet publică documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1), în termenele respective, la avizierul aflat la sediul acestora, fără a fi exceptate de la prevederile alin. (2) şi (3).

            (5) Unităţile administrativ-teritoriale care se încadrează în prevederile alin. (4) au obligaţia ca până la data de 31 decembrie 2010 să realizeze şi să operaţionalizeze pagini de internet proprii.

            Art. 78 - Contravenţii şi sancţiuni, (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: ... lit. b) nerespectarea dispoziţiilor ..., art. 73 alin. (3) ... şi ale art. 761, lit. c) nerespectarea dispoziţiilor ... art. 30 alin. (3) - (6) ...; (2) Contravenţiile prevăzute la ... cele de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, iar cele de la alin. (1) lit. c) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei ...

         Notă: Este

         Corelaţii: -.

         Comentariu: Din

 

Elemente suplimentare solicitate de legislaţia în vigoare ce se solicită a exista pe internet.

- Legea nr. 273/ 29.06.2006 privind finanţele publice locale;

         ExtrasArt. 33 - Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 18,5% prevăzută la art. 32 alin (1), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, i) directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi prefecţii au obligaţia publicării deciziei prevăzute la lit h) (reparizarea sumelor ... se face de către directorul ..., prin decizie care se comunică prefectului...) pe pagina de internet a instituţiilor acestora.

         Norme de aplicare din 18.06.2013 (pentru art. 74) art. 6, alin. (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale. Art. 11, Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice radierea unităţii administrativ-teritoriale din Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

            Pentru art. 75, normele de aplicare prevăd la art. 6, alin. (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publicew Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

         Notă: Este

         Corelaţii: -.

         Comentariu: Din

 


- Legea nr. 544/ 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta autorităţii executive:
 coordonatele de contact ale conducerii (nume şi prenume, fax, email), sub titlul „Contact”;
 Structura organizatorică, sub titlul „Structura”;
 Atribuţiile departamentelor, sub titlul „Atribuţii”;
 Programul de funcţionare, sub titlul „Orar”;
 Programul de audienţe, sub titlul „Audienţe”;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta autorităţii deliberative:
 Hotărârile autorităţilor deliberative, sub titlul „Hotărâri”;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta informaţii publice:
 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice, sub titlul „Legislaţie”;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare, sub titlul „Regulament” (aici se aplică şi prevederile OMFP nr. 946/ 04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/ control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial);
 Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, sub titlul „Responsabil”;
 Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sub titlul „Contestare”;
 Informaţii financiare (sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil), sub titlul „Economic”;
 Lista cuprinzând documentele de interes public, sub titlul „Lista”;
 Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/ sau gestionate, potrivit legii, sub titlul „Lista”;
 Programele şi strategiile proprii, sub titlul „Strategii”;
- Legea nr. 109/ 25.04.2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta informaţii publice:
 Înţelegerile exclusive, sub titlul „Reutilizare”;
- Legea nr. 161/ 19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, completată cu H.G. nr. 538/ 07.04.2007 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 1085/ 2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/ 2003;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta informaţii publice:
 Lista contribuabililor, cu excepţia microîntreprinderilor, astfel cum sunt definite prin O.G. nr. 24/ 2001 privind impunerea microîntreprinderilor, care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, totalul obligaţiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenţi în care s-au înregistrat obligaţii restante, cuantumul obligaţiilor restante, precum şi modalitatea de colectare a acestora aplicată de organele competente ale autorităţilor publice sus-menţionate, sub titlul „Datornici”;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice sunt obligatoriu înregistrate în Sistemul Electronic Naţional;
- O.U.G. nr. 14/ 03.03.2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, atât pentru componenta autorităţii executive cât şi pentru componenta autorităţii deliberative:
 Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, modificate şi completate conform prevederilor legale în vigoare, sub titlul de „Avere”;
- O.U.G. nr. 34/ 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta autorităţii executive:
 Anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire, sub titlul de „Achiziţii”;
- Legea nr. 130/ 17.05.2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 15/ 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta autorităţii executive:
 Anunţuri pentru concursurile de angajare ce cuprind condiţiile de desfăşurare, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere, sub titlul de „Angajări”;
- Ordinul nr. 528/ 05.12.2007 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, precum şi Ordin nr. 2052bis/ 30.11.2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta informaţii publice:
 Formulare tipizate, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii, sub titlul „Formulare”;
- O.U.G. nr. 27/ 18.04.2003 privind procedura acceptării tacite;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte obligatoriu, ca cerinţă minimală, pentru componenta informaţii publice:
 Pentru fiecare tip de autorizaţie, următoarele informaţii, sub titlul „Formulare”;
• Formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum şi modul de completare al acesteia;
• Lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei şi modul în care acestea trebuie prezentate autorităţii administraţiei publice;
• Toate informaţiile privind modul de întocmire a documentelor şi, dacă este cazul, indicarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţa de a emite acte administrative ce fac parte din documentaţia ce trebuie depusă, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul;
- Legea nr. 506/ 17.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
- Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/ 18.04.2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
- „Ghidul privind realizarea paginilor web pentru administraţia publică centrală şi locală din România” realizat de Ministerul Comunicaţiilor şi tehnologiei Informaţiei (ultima versiune din anul 2008), având ca scop administraţiile publice care utilizează IT&C în vederea interacţiunii atât între cetăţeni, mediile de afaceri şi administraţia publică, cât şi în raportul interinstituţional, cu scopul creşterii eficienţei şi operativităţii, a îmbunătăţirii accesibilităţii web la serviciile publice, recomandă autorităţilor locale:
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte, ca cerinţă minimală, pentru componenta elemente de utilitate:
 Taxe şi impozite (declararea, notificarea şi efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor de plată electronice privind taxele şi impozitele datorate de către persoanele fizice şi juridice la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale), sub titlul „Taxe”;
 Formulare on-line (obţinerea de autorizaţii sau certificate, precum completarea cererilor pentru obţinerea certificatelor de urbanism, obţinerea autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării autorizaţiilor şi certificatelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor sau a certificatelor), sub titlul „Formulare”;
 Servicii electronice (dacă acestea există ca disponibilitate şi ofertă, sub titlul de „Servicii”; acestea sunt precizate de art. 12 din Legea nr. 161/ 2003, fiind reprezentate descriptiv de:
• declararea, notificarea şi efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată privind taxele şi impozitele datorate de către persoanele fizice şi juridice la bugetele de stat şi la bugetele locale;
• servicii de căutare a unui loc de muncă prin intermediul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă, precum evidenţa locurilor de muncă, evidenţa şomerilor, completarea cererilor pentru găsirea unui loc de muncă, notificarea cu privire la locurile de muncă disponibile;
• servicii privind obţinerea de autorizaţii sau certificate precum: completarea cererilor pentru obţinerea certificatelor de urbanism, obţinerea autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării autorizaţiilor şi certificatelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor sau a certificatelor;
• servicii privind obţinerea de licenţe de funcţionare precum: completarea cererilor pentru obţinerea de licenţe, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării licenţelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării licenţelor;
• servicii privind obţinerea de permise legate de mediu precum: completarea cererilor pentru obţinerea permiselor legate de mediu, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată;
• servicii privind achiziţiile publice efectuate prin mijloace electronice, inclusiv efectuarea de plăţi prin mijloace electronice de plată;
• servicii privind înregistrarea unui comerciant sau efectuarea de menţiuni în registrul comerţului precum: transmiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului, transmiterea electronică a statutului, a contractului de societate sau a altor documente, rezervarea denumirii, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor legale;
• servicii în legătură cu evidenţa informatizată a persoanei precum: completarea cererilor de eliberare a paşapoartelor, cărţilor de identitate şi a permiselor de conducere, notificarea schimbării domiciliului sau reşedinţei, transmiterea electronică a documentelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării unor astfel de documente, declararea furtului sau pierderii unor astfel de documente, urmărirea soluţionării reclamaţiilor, publicarea listelor de documente pierdute;
• servicii în legătură cu înregistrarea vehiculelor auto precum: notificarea cu privire la achiziţionarea unui nou vehicul, rezervarea opţională a numărului de înmatriculare, completarea formularelor necesare în vederea înmatriculării şi prezentării documentelor doveditoare;
• servicii de sănătate publică precum: informaţii interactive cu privire la disponibilitatea serviciilor din unităţi medicale, efectuarea de programări plăţi pentru serviciile medicale prin intermediul mijloacelor de plată electronice;
• servicii privind accesul la biblioteci publice precum: consultarea cataloagelor, întocmirea catalogului naţional virtual, consultarea de cărţi sau publicaţii în format electronic;
• înscrierea în diverse forme de învăţământ, în special învăţământul liceal şi superior, completarea şi transmiterea electronică a cererilor de înscriere şi a documentelor;
• servicii privind colectarea de date statistice de către I.N.S., în special notificări cu privire la demararea anchetelor statistice, completări de chestionare în format electronic, verificarea corelaţiilor în timp real şi notificarea în caz de erori, agregarea, procesarea şi publicarea datelor;
• servicii privind înregistrarea unei asociaţii sau fundaţii precum: cererea de rezervare a denumirii, consultarea Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată;
• servicii privind declaraţiile vamale precum: întocmirea şi transmiterea declaraţiilor vamale, efectuarea de plăţi pentru taxele şi comisioanele în vamă prin mijloace electronice de plată;
• servicii privind consultarea şi eliberarea propriului cazier fiscal;
• servicii de consultare a Monitorului Oficial al României;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte, ca cerinţă minimală, pentru componenta elemente descriptive:
 Instituţii subordonate (informaţii despre instituţiile subordonate sau trimiteri către siturile web oficiale ale acestora), sub titlul „Subordine”;
 Prezentarea localităţii (prezentări din punct de vedere geografic, istoric, social, economic), sub titlul „Prezentare”;
 Noutăţi (noutăţi privind activităţile autorităţii administraţiei publice), sub titlul „Noutăţi”;
 Telefoane şi linkuri utile (diverse numere de telefon utile, precum şi legături web/ link-uri către situri de instituţii utile cetăţenilor), sub titlul „Utile”;
 Agenda culturală (evenimentele culturale), sub titlul „Cultură”;
 Turism (prezentarea obiectivelor turistice, a posibilităţilor de cazare, a monumentelor istorice şi altele similare de referinţă), sub titlul „Turism”;
o Siturile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să prezinte, ca cerinţă minimală, pentru componenta elemente de relaţionare:
 Adresa mail pentru obţinerea informaţiilor de interes public, de forma informatiipublice@nume_site.ro, conform Legii nr. 544/ 2001 ;
 Adresa de mail pentru petiţii, de forma petitii@nume_site.ro, conform O.G. nr. 27/ 30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 Adresa mail de contact a administratorului sitului, pentru trimiterea sesizărilor sau a opiniilor despre funcţionarea sitului autorităţii sau instituţiei publice a administraţiei publice, de forma webmaster@nume_site.ro;