Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

         "Domeniul" legislaţie naţională generală.

1. Constituţia României - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link);

 

         "Domeniul" alegeri locale/ demnitari.

1. Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru modificarea Legii administraţiei publice nr. 215/ 2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul aleşilor locali - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link);

2. Legea nr. 14 din 9 ianuarie 2003 a partidelor politice - actualizată la data de 20.04.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link).

3. Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali - actualizată la data de 20.04.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link).

 

         "Domeniul" Funcţionari Publici.

1. Codul administrativ - O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019.

2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată) - actualizată la data de 27.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link);

3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Condul de conduită al funcţionarilor publici (republicată) - actualizată la data de 27.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link),

4. Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/ 2007, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative - actualizată la 27 martie 2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link).

 

         "Domeniul" administraţie publică locală.

1. Legea nr. 215 din 23.04.2001 a administraţiei publice locale (republicată) - actualizată la 27 martie 2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link).

2. Legea nr. 2 din 2018 Legea bugetului de stat;

3. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link).

4. O.G. nr. 27 din 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

5. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare (H.G. nr. 123 din 2002) - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link).

6. Legea nr. 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

7. H.G. nr. 1.723 din 2004 privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

 

         "Domeniul" Relaţii cu publicul.

1. Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

2. H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul. - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link).

 

         "Domeniul" Financiar - Contabil.

1. Legea nr. 82 din 1991 a contabilităţii;

2. Legea nr. nr. 227 din 2015 Codul fiscal (care înlocuieşte/ abrogă Legea nr. 571 din 2003 Codul fiscal (Titlul IX "Impozite şi taxe locale", Titlul IX "Contribuţii sociale obligatorii"));

3. Legea nr. 207 din 2015 Codul de Procedură Fiscală (care înlocuieşte/ abrogă O.G. nr. 92 din 2003 privind Codul de procedură fiscală (Titlul VIII "Colectarea creanţelor fiscale"));

4. Ordinul nr. 2.861 din 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

5. O.M.F.P. nr. 2.139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

6. O.M.F.P. nr. 3.471 din 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluareea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

7. Legea nr. 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;

8. O.M.F.P. nr. 2.634 din 2015 privind documentele financiar contabile;

9. H.G. nr. 909 din 1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;

10. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice (Art. 1 - 141), (Art. 15 - 284) (NM Art. 284 - Art. 41) (Art. 42 - Art. 52) (Art. 53 - Art. 89) - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link).

11. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (Art. 1 - 15) (Art. 16 - 30) - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link);

12. O.M.F.P. nr. 1.917 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice - Anexa;

13. O.M.F.P. nr. 1.954 din 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

14. Ordinul nr. 1.792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale - Norme Metodologice;

15. O.G. nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link);

16. O.M.F.P. nr. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu;

17. Legea nr. 69 din 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare;

18. Legea-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

19. Legea nr. 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

20. Decretul nr. 209 din 1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link).

21. O.U.G. nr. 158 din 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

22. O.M.F.P. nr. 191 din 30.01.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi modificarea şi completarea anexei 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare în anul 2009, aprobate prin O.M.F.P. nr. 629 din 2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor publice;

23. O.M.F.P. nr. 640 din 28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.917/ 2005 precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.

24. O.M.F.P. nr. 720 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi chetuieli ale unor instituţii publice;

25. H.G. nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasări, în cadrul localităţii, în interesul serviciului - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link);

26. O.U.G. nr. 54 din 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri de proprietate publică;

27. H.G. nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link);

28. O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor - actualizată la data de 20.03.2018 (pentru studiul off-line puteţi descărca documentul pdf dând click/ atingând acest link);

 

         "Domeniul" achiziţii publice.

1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;

2. O.U.G. nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

3. H.G. nr. 925 din 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoare la contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

4. O.M.F.P. nr. 1.139 din 2 decembrie 2015 privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.

 

         "Domeniul" resurse umane.

1. Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii;

2. Legea nr. 477 din 2007 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

2. Legea-cadru nr. 284 din 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

3. H.G. nr. 286 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

4. H.G. nr. 611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

5. H.G. nr. 500 din 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

6. O.U.G. nr. 83 din 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

7. Legea nr. 319 din 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

         "Domeniul" asistenţă socială, protecţia copilului.

1. Legea nr. 292 din 2011 a asistenţei sociale;

2. Legea nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat;

3. H.G. nr. 50 din 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 privind venitul minim garantat - Norme Metodologice;

4. Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

5. Legea nr. 61 din 1993 privind alocaţia de stat pentru copii;

6. Ordinul nr. 288 din 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

7. Ordinul nr. 219 din 15.06.2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;

8. Ordinul nr. 69 din 10.06.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;

9. Legea nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

10. Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

11. Legea nr. 277 din 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

12. H.G. nr. 38 din 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/ 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei - Norme Metodologice;

13. Legea nr. 248 din 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

14. H.G. nr. 15 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/ 2015, privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă - Norme Metodologice;

15. Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

         "Domeniul" evidenţa populaţiei, stare civilă.

1. O.U.G. nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

2. H.G. nr. 1.375 din 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

3. Legea nr. 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă;

4. H.G. nr. 64 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

 

         Nomeclator stradal.

1. O.A.N.C.P.I. nr. 448 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale - Norme tehnice din 27 aprilie 2017 privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale.

2. O.G. nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.

3. H.G. nr. 540 din 22 iunie 2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice. (Anexă din 22 iunie 2000 la Hotărârea Guvernului nr. 540 din 22 iunie 2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice)

 

         Alte domenii.

1. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

2. Legea nr. 481 din 2004 privind protecţia civilă;

3. H.G. nr. 1.491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

4. O.G. nr. 88 din 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

5. O.U.G. nr. 21 din 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

6. Ordin nr. 1.184 din 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

7. Ordin nr. 718 din 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

8. Ordin nr. 163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

9. O.M.A.I. nr. 712 din 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor din domeniul situaţiilor de urgenţă;

10. Ordin nr. 160 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

11. O.U.G. nr. 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului;

12. Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deşeurilor.

13. Legea nr. 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;

14. Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi în intravilanul localităţilor;

15. H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora.

16. O.U.G. nr. 57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

17. Legea nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic.

18. Legea nr. 197 din 20 iulie 2018 Legea muntelui.

19. Legea nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acesteia.

20. Legea nr. 72 din 16 ianuarie 2002 a zootehniei (republicată).

 

Notă: Toate legile, documentaţiile sau altele asemenea inserate aici, la "Legislaţie utilă", au caracter strict informativ şi nu pot atrage o răspundere de orice fel (a autorului şi/ sau a Primăriei Comunei Baru) atunci când sunt utilizate de Dumneavoastră sau ca efect al utilizării de către Dumneavoastră.

O alternativă utilă pentru studiul Dumneavoastră este Portalul gratuit de legislaţie al Ministerului Justiţiei care poate fi accesat dând click pe acest link.

Pentru legislaţia "europeană" puteţi accesa Portalul gratuit de legislaţie al Comunităţii Europene care poate fi accesat dând click pe acest link.

Fragmentarea fizică a legislaţiei inserate este în directă relaţie cu dimensiunea optimă de tranzit pentru telefonia mobilă, această fragmentare facilitând atât un trafic mai mic, optim, cât şi o descărcare rapidă a datelor solicitate. Pentru studiul compact vă recomandăm studiul offline cu ajutorul pdf-urilor inserate.

Delimitarea pe "domenii" este realizată indicativ/ informativ, numeroase acte normative "anexate" unui anumit domeniu putând avea relevanţă şi pentru alte domenii, motiv pentru care vă recomandăm să luaţi în considerare caracterul indicativ al listei şi să procedaţi în conformitate.

Lista acestor acte normative este realizată pe baza bibliografiilor "prezentate" de către diverse instituţii publice şi poate cuprinde acte normative abrogate. Din acest motiv vă solicităm înţelegerea în ceea ce priveşte acordarea unui timp necesar şi suficient pentru actualizarea acestei liste prin anexarea actelor normative actualizate la zi (moment în care această notă va fi eliminată).