Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 1 din 05 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016.


H.C.L. nr. 2 din 05 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Baru pe trimestrul IV 2016.


H.C.L. nr. 3 din 05 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Baru pe anul 2016.


H.C.L. nr. 4 din 05 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea utilizării excedentului contului de execuţie al bugetului local.


H.C.L. nr. 5 din 18 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere reţea de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în satul Valea Lupului, comuna Baru, Judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 6 din 18 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 89/ 2016 privind implementarea proiectului "Extindere reţea de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în satul Valea Lupului, comuna Baru, Judeţul Hunedoara" prin accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, Sub-măsura 7.2. - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.


H.C.L. nr. 7 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de lucrări pentru proiectul "Extindere la canalizarea menajeră în localitatea Petros - Zona Valea Streiului, Comuna Baru, jud. Hunedoara".


H.C.L. nr. 8 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de lucrări pentru proiectul "Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit în Comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 9 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.


H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local a domnului Bolea Petru-Cristian, ca urmare a demisiei.


H.C.L. nr. 11 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de acordare a calificativului final al evaluării performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei.


H.C.L. nr. 12 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării unui imobil-teren, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 13 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor din comuna Baru.


H.C.L. nr. 14 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea unor documentaţii, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentaţiilor şi a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor" judeţ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum şi acordarea mandatului Asociaţiei în vederea organbizării procedurilor de licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare.


H.C.L. nr. 15 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere la canalizarea menajeră în localitatea Petros - Zona Valea Streiului, Comuna Baru, jud. Hunedoara".


H.C.L. nr. 16 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind validarea mandatului doamnei consilier Barb Anicuţa.


H.C.L. nr. 17 din 30 ianuarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 66/ 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate.


H.C.L. nr. 18 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a comunei Baru ca "masă lemnoasă pe picior".


H.C.L. nr. 19 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea comunei Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu Clubul Sportiv MASIBO, în vederea organizării competiţiei sportive de Karate WKT pentru sportivi cu vârsta de la 5 ani în sus, în data de 25 februarie 2017.


H.C.L. nr. 20 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare executate la spaţiul cu destinaţia C.M.I. "Dr. Csep Gabriel" situat în comuna Baru, sat Baru, bl. J parter, judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 21 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2017.


H.C.L. nr. 22 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baru, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliului local.


H.C.L. nr. 23 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru revocarea Hotărârii nr. 12/ 2017 privind aprobarea vânzării unui imobil-teren, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 24 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea dezlipirii imobilelor, teren şi construcţie, înscrise în CF nr. 60298 Baru, cu nr. cadastral 60298.


H.C.L. nr. 25 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 26 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 19/ 2016 privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul "Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 27 din 24 februarie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea achiziţionării serviciului de reprezentare juridică în dosarul nr. 100/ 57/ 2017, înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia.


H.C.L. nr. 28 din 11 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul "Înfiinţare şi dotare After-School" în comuna Baru, judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 29 din 11 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul "Modernizarea şi dotarea căminului cultural din Valea Lupului, com. Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 30 din 11 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul "Construire drumuri forestiere în com. Baru, jud. Hunedoara".


H.C.L. nr. 31 din 11 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul "Construirea sistemelor de iluminat public stradal, în comuna Baru, jud. Hunedoara".


H.C.L. nr. 32 din 11 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A şi străzi în localitatea Petros - Zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 33 din 11 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea dezlipirii imobilelor, teren şi construcţie, înscrise în CF nr. 61319 Baru, cu nr. cadastral 61319.


H.C.L. nr. 34 din 31 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2017 şi a estimărilor pe anii 2018 - 2020.


H.C.L. nr. 35 din 31 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul "Eficientizarea energetică a infrastructurilor şi a clădirilor publice din Comuna Baru, judeţul Hunedoara, prin gestionarea inteligentă a energiei şi prin utilizarea energiei din surse regenerabile".


H.C.L. nr. 36 din 31 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul "Achiziţionare şi instalare echipamente pentru siguranţa şi securitatea comunităţii locale din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 37 din 31 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul "Achiziţie autoutilitară/ echipament multifuncţional pentru deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi şi acces în zone dificile din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 38 din 31 martie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, serviciu public de interes local cu personbalitate juridică, în subordinea consiliului local.