Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str.”Prof. Dr. Şt Gârbea” nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

HOTĂRÂREA NR.31/2017 (HCL 31 2017)
privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul „Construirea sistemelor de iluminat public stradal, în comuna Baru, jud. Hunedoara”

 

Consiliul Local al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara,
având în vedere:
1.    proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.69/27/17.02.2017, iniţiat de primarul comunei, cu privire la aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul „Construirea sistemelor de iluminat public stradal, în comuna Baru, jud. Hunedoara”, proiect de act normativ care a fost supus dezbaterii publice şi pentru care nu s-au primit în scris propuneri, sugestii sau opinii;
2.    expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre;
3.    raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 70/27/20.02.2017;
4.    raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii şi comerţ a consiliului local, înregistrat sub nr.71/37/10.03.2017;
ţinând cont de prevederile:
-    art.6, art.7 alin.(l) lit.m şi art.8 din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
-    art. 4, art.5 lite, art.6 alin.(4), art.8 alin.(3) şi art.ll lit.c din Ordinul nr. 1851/2013 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.13, art.45 alin.(l) Iit.a şi art.115 alin.(l) lit.b şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
 

Art.l. - Aprobă ca necesară şi oportună realizarea investiţiei „Construirea sistemelor de iluminat public stradal, în comuna Baru, jud. Hunedoara” în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală.
Art.2. - Cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la articolul 1 vor fi suportate din bugetul local al comunei Baru din credite bugetare aprobate cu această destinaţie.
Art.3. - Se aprobă întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia prevăzută la articolul 1.
Art.4.- Se aprobă finanţarea din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute Ia art.8 alin.(3) din Ordinul nr.1851/2013 aferente obiectivului de investiţii „Construirea sistemelor de iluminat public stradal, în comuna Baru, jud. Hunedoara”.
Art.5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Baru, Prefectului Judeţului Hunedoara, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi biroului financiar-contabil, achiziţii publice, protecţia mediului, deservire, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie.
 

Preşedinte de şedinţă, Dumitrescu Angela-Elisabeta
Contrasemnează, Secretar, Camelia-Simoi# lecuş
 

Baru, 11.03.2017
Vot deschis; Număr consilieri în funcţie: 11; Cvorum: 11; Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă:0; Ăbţineri:0.

 

 

Notă: Această formă este scanarea documentului încheiat. Pentru conformitate şi eliminarea posibilelor erori, vă rugăm să consultaţi scanarea originală a documentului prin intermediul acestui link: H.C.L. nr. 31 din 11 martie 2017.pdf.