Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str.”Prof. Dr. Şt Gârbea” nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

HOTĂRÂREA NR.32/2017 (HCL 32 2017)
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A şi străzi în localitatea Petros-Zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hunedoara”

 

Consiliul Local al Comunei Baru, judeţul Hunedoara,
având în vedere:
1.    proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.69/34/8.03.2017, iniţiat de primarul comunei, cu privire la aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A şi străzi în localitatea Petros-Zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hunedoara”;
2.    expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre;
3.    raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 70/34/9.03.2017;
4.    raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şî privat, urbanism şî realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii şi comerţ a consiliului local, înregistrat sub nr.71/35/10.03.2017;
ţinând cont de prevederile:
-    art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-    H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.d, art.45 alin.(2) lita şi art. 115 alin.(l) lit.b şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

Art.l.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A şi străzi în localitatea Petros-Zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hunedoara”, prin accesarea Programului naţional de dezvoltare locală, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică:
-    Prefectului Judeţului Hunedoara;
-    Primarului Comunei Baru;
-    biroului biroului financiar-contabil, achiziţii publice, protecţia mediului, deservire, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie.
-    Ministerului Dezvolţării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 

Preşedinte de şedinţă, Dumitrescu Angela-Elisabeta
Contrasemnează, Camelia Becu;
 

Baru, 11.03.2017
Vot deschis; Număr consilieri în funcţie: 11; Cvorum: 11; Voturi pentru: 11; Voturi împotriWwAbţineri:0,
 
ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str.”Prof. Dr. Şt Gârbea” nr.222,TeI. 0254/778003; fax 0254/778398
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Anexa la Hotărârea nr.32/2017
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70A şi străzi în localitatea Petros- Zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hunedoara”
Curs leu/euro al BNR la 03 martie 2017:4,5328
        VaJoare (fara TVA)    VaJoare (inclusiv TVA)
        Mii lei    Mii euro    Mii lei    Mii euro
1    Valoarea totală a investiţiei    7 241.825    1 597.648    8 602.373    1 901.201
    - din care construcţii montaj    6 322.480    1 394.828    7 523.751    1 659.845
2    Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)
(fara Cap. “Diverse si neprevăzute”)    INV (valori fara TVA)    C+M (valori fara TVA)
        Mii le i    Mii euro    Mii lei    Mii euro
Anul I    2 955.213    651.961    2 649.580    584.534
- Anul II    3 782.807    834.540    3 672.885    810.290
3     Durata realizării investiţiei
luni
24
4    Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
Nr.    Capitoi/Subcapitole de cheituieli    U.M.    Cantitate    Cost unitar    Total
                Mii lei    Mii euro    Mii lei
4. Cheltuieli pentru investiţia de baza
4.1    Realizare terasamente drum comunal si străzi    km    5.624    21,953    4t843    123f465
4.2    Realizare structura rutiera DRUM COMUNAL    km    2.800    781,678    172,449    2,188,699
4.3    Realizare structura rutiera Străzi cu latimea de 4m    km    1.858    536,104    118,272    996,081
4.4    Realizare structura rutiera Străzi cu latimea de 3m    km    0.993    425,784    93,934    422,804
4.5    Realizare structura rutiera intersecţii    mp    735    111    25    81,648
4.6    Lucrări de arta STRĂZI SI DRUMURI - podeţe tubulare, guri de scurgere, pod, ziduri de sprijin    km    5.624    195,270    43,079    1,098,200
4.7    Lucrări accesorii STRĂZI SI DRUMURI - dispozitive de scurgere a apeL semnalizare rutiera    km    5.624    246,547    54,392    1,386,583
    Investiţia de baza - cost unitar    km    5.624    2,207,449    486,994    6,297,480
 

Preşedinte de şedinţă, Dumitrescu Angela-Elisabeta
Contrasemnează, Secretar, Camelia-Simona Becuş
 

Baru, 11.03.2017
Vot deschis; Număr consilieri în funcţie: 11; Cvorum: 11; Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă:0; Meţineri:0.

 

 

Notă: Această formă este scanarea documentului încheiat. Pentru conformitate şi eliminarea posibilelor erori, vă rugăm să consultaţi scanarea originală a documentului prin intermediul acestui link: H.C.L. nr. 32 din 11 martie 2017.pdf.