Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str.”Prof. Dr. Şt Cârtea” nr.222,TeI. 0254/778003; fax 0254/778398
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

HOTĂRÂREA NR.33/20I7 (HCL 33 2017)
privind aprobarea dezlipirii imobilelor, teren şi construcţie, înscrise In CF nr. 61319 Bara, cu nr. cadastral 61319

 

Consiliul Local al Comunei Baru, judeţul Hunedoara,
având în vedere:
1.     proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.69/35/9.03.2017, iniţiat de primarul comunei, cu privire la aprobarea dezlipirii imobilelor, teren şi construcţie, înscrise în CF nr. 61319 Baru, cu nr. cadastral 61319;
2.    expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre;
3 .raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 70/35/10.03.2017;
4.raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii şi comerţ a consiliului local, înregistrat sub nr.71/36/10.03.2017;
ţinând cont de prevederile:
-    art.24 alin.(3), art.27 alin.(l)şi art.28 alin.(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-    art.12 alin.(2)-(3), art.23 lit.e, art.132 alin.(l)-(2) şi art.156 alin.(4) din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie, şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
-    art.879 alin.(2), 880 alin.(l) şi art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.36 alin(l), alin.(9) lit.e, art.45 alin.(l) şi art.115 alin.(l) lit.b şi alin(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
 

Art.l.- Se aprobă dezlipirea imobilului - teren, în suprafaţă de 1.204 metri păraţi, proprietatea privată a comunei Baru, înscrise în CF nr. 61319 Baru, cu nr. cadastral 61319, conform documentaţiei cadastrale întocmită întocmită de PFA Lasconi Adrian-Constantin, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în imobilele:
1)    61998 situat în loc. Baru, jud. Hunedoara, UAT Bara, având suprafaţa măsurată de 681 metri
pătraţi;    i
2)    61999 situat în loc. Baru, jud. Hunedoara, UAT Bara, având suprafaţa măsurată de 356 metri pătraţi, categoria de folosinţă- curţi construcţii;
3)    62000 situat în loc. Bara, jud. Hunedoara, UAT Bara, având suprafaţa măsurată de 167 metri
pătraţi.
Art.2- Prezenta hotărâre se comunică:
-    Prefectului Judeţului Hunedoara;
-    Primarului Comunei Baru;
-    biroului biroului financiar-contabil, achiziţii publice, protecţia mediului, deservire, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie;
-    O.C.P.I. Hunedoara.
 

Preşedinte de şedinţă, Dumitrescu Angela-Elisabeta
Contrasemnează, Secretar. Camelia-
Vot deschis; Număr consilieri în funcţie: 11; Cvorum: 11; Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă ,
 
Referat de admitere, cerere nr. 4340/21-02-2017
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară HUNEDOARA
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Haţeg
Adresa: Haţeg, Libertăţii nr.6, cod postai 335500, judeţul Hunedoara, Telefon:
0254-77.04.23, Fax: 0254-77.04.22
Nr.    4340
Ziua    21
Luna    02
Anul    2017
REFERAT DE ADMITERE
(Dezmembrare imobil)
Domnului/Doamnei COMUNA BARU DOMENIUL PRIVAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL Domiciliul Loc. Baru, Str Prof. Dr. St. Garbea, Nr. 222, Jud. Hunedoara
Referitor la cererea înregistrată sub numărul 4340 din data 21-02-2017, vă informăm:
Imobilul situat în Loc. Baru, Jud. Hunedoara, UAT Baru având numărul cadastral 61319 a fost dezmembrat în imobilele:
1)    61998 situat în    Loc.    Baru, Jud. Hunedoara, UAT    Baru    având    suprafaţa    măsurată 681 mp;
2)    61999 situat în    Loc.    Baru, Jud. Hunedoara, UAT    Baru    având    suprafaţa    măsurată 356 mp;
3)    62000 situat în    Loc.    Baru, Jud. Hunedoara, UAT    Baru    având    suprafaţa    măsurată 167 mp;
Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI HUNEDOARA la data: 21-02-2017.
Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condiţiile Legii cadastrului şi a
 
Anexa 1.36
Plan de amplasament si delimitare a imobilului
cu propunerea de dezlipire
Scara 1:500
Nr. cadastral    Suprafaţa masurata a imobilului (mp)    Adresa imobilului
609    1204    Comuna Baru, sat Baru, intravilan
Nr. Carte Funciara    Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)
61319    BARU
Tabel de mişcare parcelara pentru dezlipire imobil
l    Situaţia actuala (inainte de dezlipire)    Situaţia viitoare (după dezlipire)
Nr.
cad.    Suprafaţa
[mp]    Categ.
folosinţa    Descrierea imobilului    Nr.
cad.    Suprafaţa
[mp]    Categ.
folosinţa    Descrierea imobilului
609    1204    DR    DRUM DE SERVITUTE (Gl        681    DR    LOT 1
            C.\‘        356    DR    LOT 2#
            m    cod.    167    DR    LOT 3
Total    1204                1204        
Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentaţiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren    Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral
Semnătură si parafei
Data
Data: 13.02.2017

Anexa 1.35

Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Lot 2
Scara 1:500
Nr. cadastral    Suprafaţa masurata a imobilului (mp)    Adresa imobilului
             356    Comuna Baru, sat Baru, intravilan

Nr. Carte Funciara    Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)
    Baru
A. Date referitoare ia teren
Nr.
parcela
Categorie de
folosinţa
Suprafaţa (mp)
Menţiuni
1
DR
356
Total
356
Drum de servitute
B. Date referitoare la construcţii
Cod
Destinaţia
Supraf. construita
la sol (mp)
Menţiuni
Total
Suprafaţa totala masurata a imobilului = 356 mp
Suprafaţa din act = 356 mp
Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentaţiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren
LÂSC

Data: 13.02.2017
Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata
si atribuirea numărului cadastral
Semnătură si parafa
Data    
21. FEB. 2017
Stampila BCPI
Oficiul de
Oficiul de Cadastru »' PubHcita
Imobiliara Hunedoara
NICULA IOAN VICT
consilier IA
3LV
 
Anexa 1.35
Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Lot 3
Scara 1:500
Nr. cadastral    Suprafaţa masurata a imobilului (mp)    Adresa imobilului
    MAOD    167    Comuna Baru, sat Baru, intravilan

Nr. Carte Funciara    Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)
    Baru
'w'
443200
 
443200
A. Date referitoare la teren
Nr.
parcela
Categorie de
folosinţa
Suprafaţa (mp)
Menţiuni
1
DR
167
Total
167
Drum de servitute
B. Date referitoare la construcţii
Cod
Destinaţia
Supraf. construita
la sol (mp)
Menţiuni
Total
Suprafaţa totala masurata a imobilului = 167 mp
Suprafaţa din act = 167 mp
Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentaţiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren
Executant: LASCONI ADRIAN CONSTANTIN
Semnătură si stampila

CERTIFICAT
DE
AUTORIZARE
S»rla:RO-HD-F
Nr. 0157/14.10.2013
\\ ADRIAN-CONSTANTHf *. i
LÂSCONJ.'
Data: 13.02.2017
Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata
si atribuirea numărului cadastral
Semnătură si parafa
Data    
Stampila BCPI
21. FEB. 2017
Oficiul de Qedastru 9! Publicltat
Imobiliară Hunedoara
NICUIA IOAN VICTOR
conelliar IA

 

 

Notă: Această formă este scanarea documentului încheiat. Pentru conformitate şi eliminarea posibilelor erori, vă rugăm să consultaţi scanarea originală a documentului prin intermediul acestui link: H.C.L. nr. 33 din 11 martie 2017.pdf.