Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str."Prof. Dr. Şt Gârbea" nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

HOTĂRÂREA NR. 34/2017 (HCL 34 2017)
privind aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2017 şi a estimărilor pe anii 2018 - 2020

 

Consiliul Local al Comunei Baru, judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
1.    proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.69/36/10.03.2017, iniţiat de primarul comunei, prin care se propune aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2017;
2.    raportul primarului care însoţeşte proiectul de hotărâre;
3.    raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.71/36/11.03.2017;
4.    raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii şi comerţ a consiliului local, înregistrat sub nr.71/38/31.03.2017;
5.    raportul comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, protecţie social a consiliului local, înregistrat sub nr.71/39/31.03.2017;
6.    raportul comisiei pentru administraşie public locală, juridică, apărarea ordonii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a consiliului local, înregistrat sub nr.71/40/31.03.2017;
Ţinând cont de prevederile:
-    Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017;
-    art.39 alin.(3)-(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit.b, alin.4 lit.a, art.45 si art.l 15 alin. 1, lit.b şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
 

Art.l. - Bugetul local al comunei Baru pe anul 2017 se stabileşte atât la venituri în sumă de 14.176.500 lei, cheltuieli în sumă de 14.337.500 lei, cu un excedent de 161.000 lei.
Art.2. - Structura veniturilor bugetului local al comunei Baru pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 -2020 sunt prevăzute în anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. - Structura cheltuielilor bugetului local al comunei Baru pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 -2020 sunt prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. - Aprobă lista obiectivelor de investiţii, prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. - Numărul de personal şi fondul de salarii aferent este prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. - Se aprobă bugetul pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare; serviciul public de salubrizare; serviciul public de transport local, finanţat integral sau parţial din bugetel local, pe anul 2017, estimările pe anii 2018-2020, conform anexei 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. - Primarul comunei prezintă consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul 2017 ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive justificate.
Art.8. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se contestă potrivit prevederile Legii nr. 273/2006.
Art.9. -Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei, Prefectului Judeţului Hunedoara, şefului biroului financiar-contabul, achiziţii publice, protecţia mediului, integrare europeană, deservire, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara.
 

Preşedinte de şedinţă, Dumitrescu Angela - Elisabeta
Contrasemnează, Secretar
 

Baru, 31.03.2017
Vot deschis; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0:Abtineri:0.
 
ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str."Prof. Dr. Şt Gârbea" nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Anexa nr.l la Hotararea nr.34/2017
 

Nr.    Veniturile care se prevăd în    Buget 2017    Estimări 2018    Estimări 2019    Estimări 2020
crt.    bugetul local al comunei Baru    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea
        funcţionar
e    dezvoltare    funcţionare    dezvoltare    funcţionare    dezvoltare    funcţionare    dezvoltare
i.    Impozit pe venit    70.000        70.000        70.000        70.000    
2.    Cote si sume defalcate din    1.845.000        1.609.000        1.657.000        1.719.000    
    impozitul pe venit:                                
    a) cote defalcate din impozitul                                
    pe venit;    1.200.000        900.000        900.000        900.000    
    b) sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit    645.000        709.000        757.000        819.000    
    pentru echilibrarea bugetelor                                
    locale.                                
3.    Impozite şi taxe pe proprietate:    625.000        625.000        625.000        625.000    
    a) impozit si taxa pe clădiri    405.000        405.000        405.000        405.000    
    b)impozit si taxa pe teren    204.000        204.000        204.000        204.000    
    c) taxe juridice din timbru si    16.000        16.000        16.000        16.000    
    alte taxe de timbru                                
4.    Sume defalcate din TVA    2.862.500        3.199.500        3.300.500        3.424.500    
    a.)sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor    2.442.500        2.776.500        2.881.500        2.997.500    
    descentralizate la nivelul                                
    comunelor:                                
    b) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor    420.000        423.000        419.000        427.000    
    locale                                
5.    Taxe pe servicii specifice:    2.000        2.000        2.000        2.000    
    a) impozit pe spectacole; b) alte taxe pe servicii specifice.    2.000        2.000        2.000        2.000    
6.    Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor    154.000        154.000        154.000        154.000    
    sau pe desfăşurarea de                                
    activităţi:                                
    a) impozit pe mijloacelor de                                
    transport;    152.000        152.000        152.000        152.000    
    b)taxe şi tarife pentru eliberarea                                
    de licenţe şi autorizaţii    2.000        2.000        2.000        2.000    
    de funcţionare;                                
7.    Venituri din proprietate:
- venituri din concesiuni şi    78.000        80.000        80.000        80.000    
    închirieri.    78.000        80.000        80.000        80.000    
8.    Venituri din prestării de servicii    270.000        200.000        200.000        200.000    
    şi alte activităţii:                                
    - alte venituri din prestării de    270.000        200.000        200.000        200.000    
    servicii si alte activitatii                                
9.    Venituri din taxe    10.000        10.000        10.000        10.000    
    administrative, eliberări de                                
    permise:                                
    a) taxe extrajudiciare de timbru;    2.000        4.000        4.000        4.000    
    b) alte venituri din taxe administrative, eliberări    8.000        6.000        6.000        6.000    
    permise                                
10    Amenzi, penalităţi şi confiscări:    82.000        30.000        30.000        90.000    
    -venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit    82.000        30.000        30.000        90.000    
    dispoziţiilor legale;                                
11.    Diverse venituri:    168.000        180.000        157.000        100.000    
    - alte venituri.    168.000        180.000        157.000        100.000    
12    Subvenţii de la bugetul de stat: -subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe        1.927.000                        
 
    nerambursabile(FEN)
postaderare
-Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală        1.927.000                        
13    Subvenţii de la alte administraţii: - Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară    112.000
112.000                            
14    Subvenţii de la alte administraţii: -Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020        600.000
600.000                        
15    Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020: Programe din Fondul Europen Agricol de Dezvoltare Rurală(FEADR)        5.371.000
5.371.000                        
16    Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare a bugetului local(evidenţiate cu semnul minus)    -980.000    980.000    -1.100.000    1.100.000    -1.100.000    1.100.000    -1.100.000    1.100.000
Preşedinte de şedinţă,
Dumitrescu Angela - Elisabeta
Baru, 31.03.2017    .    /
Vot deschis; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0:Abtineri:0,^^-^'
Contrasemnează,
S/creta
 
ROMANIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str."Prof. Dr. Şt Gârbea" nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Anexa nr.2 la Hotararea nr.34/2017
 

Nr.    Cheltuielile care se    Buget 2017    Estimări 2018    Estimări 2019    Estimări 2020
crt.    prevăd în bugetul local                                
    al comunei Baru    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea    Secţiunea
        funcţionare    dezvoltare    funcţionare    dezvoltare    funcţionare    dezvoltare    funcţionare    dezvoltare
1.    Autorităţi publice si acţiuni externe:    1.100.000    125.000    1.200.000        1.300.000        1.400.000    
    -autorităţi executive    1.100.000    125.000    1.200.000        1.300.000        1.400.000    
2.    Alte servicii publice generale:    0                            
    - alte servicii specifice    0                            
3.    Ordine publică si    125.200        130.000        140.000        150.000    
    siguranţă naţională: a) ordine publică    113.200                            
    al) poliţie locala    113.200        125.000        135.000        145.000    
    b) protecţie civilă si protecţia contra incendiilor    12.000        5.000        5.000        5.000    
4.    învăţământ:    1.552.500    2.230.000    1.639.500        1.650.000        1.800.000    
    a)invăţământ preşcolar şi primar    812.000    2.230.000    700.000        650.000        800.000    
    b) invatamant secundar    740.400        939.500        1.000.000        1.000.000    
5.    Cultura, recreere si religie:    232.800    80.000    230.000        240.000        250.000    
    a)servicii culturale:    147.800        150.000        160.000        170.000    
    a^ biblioteci publice comunale;    59.200        60.000        70.000        80.000    
    a2) cămine culturale;    88.600    80.000    90.000        90.000        90.000    
    b)servicii recreative si sportive:    25.000        40.000        40.000        40.000    
    bl)sport;    25.000        40.000        40.000        40.000    
    c)servicii religioase;    60.000        40.000        40.000        40.000    
6.    Asigurări si asistenta sociala:    1.362.000        1.220.000        1.276.500        1.114.500    
    a) asistenta sociala in caz de boli si    1.322.000        1.200.000        1.256.500        1.094.500    
    invalidităţi:
ai) asistenta sociala in
caz de invalidităţi;    1.322.000        1.200.000        1.256.500        1.094.500    
    b) alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale    40.000        20.000        20.000        20.000    
7.    Locuinţe, servicii si dezvoltare publică:    621.000    198.000    300.000        300.000        300.000    100.000
    a)alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice:    15.000                            
    ai) alimentare cu apa; b)iluminat public si    15.000                            
    electrificări rurale;
c)    alimentare cu gaze naturale in localităţi;
d)    alte servicii in    250.000    98.000    200.000        200.000        200.000    100.000
    domeniile locuinţelor, serviciilor si dezvoltării comunale    356.000    100.000    100.000        100.000        100.000    
8.    Protecţia mediului:    10.000    1.992.000        100.000        100.000        500.000
    a)canalizare si tratarea apelor reziduale.    10.000    1.992.000        100.000        100.000        500.000
9    Agricultură, silvicultură,piscicultură şi vanatoare:
- Alte cheltuieli în    112.000                            
    domeniul agriculturii    112.000                            
10    Transporturi:    40.000    4.253.000    20.000    1.000.000    20.000    1.000.000    20.000    500.000
    a)transport rutier: ai) drumuri şi poduri a2) străzi;    40.000    4.253.000    20.000    1.000.000    20.000    1.000.000    20.000    500.000
11    Alte acţiuni economice:    304.000        320.000        330.000        340.000    
    a)Turism;    104.000        120.000        130.000        140.000    
    b)Alte acţiuni    200.000        200.000        200.000        200.000    
    economice.                                
 

Preşedinte de şedinţă,
Dumitrescu Angela - Elisabeta
 

Bani, 31.03.2017
Vot deschis; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:!): Abtineri:0.
 
ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str."Prof. Dr. Şt Gârbea" nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Anexa nr. 3 la Hotararea nr.34/2017
 

LISTA
obiectivelor de investiţii pe anul 2017, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local repartizate pentru
comuna Baru
Lei
Nr.
crt    Denumirea obiectivului    Valoarea
finala    Valoarea
totală
actualizată    Cheltuieli din total surse de finanţare    Formate din:    Excedent
2016    Terme
n
P.I.F
                    Surse
proprii    Credite
bancare
interne    Credite
externe    Alte surse constituite potrivit legii (AFIR)    Alocaţii
bugetare
Buget
local        
0    i    2    3    4    5    6    7    8    9    10    ii
    TOTAL din care:    8.878.000    8.878.000                    7.898.000    819.000    161.000    
A    Lucrări în continuare    8.055.000    8.055.000                    7.894.000    0    161.000    
B    Lucrări noi    668.000    668.000                    4000    668.000        
C    Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii    155.000    155.000                        155.000        
    Din total, desfăşurat, potrivit clasificaţiei, pe capitole bugetare:                                        
    CULTURA 67.02 Total din care:    80.000    80.000                        80.000        

c    Achiziţii de bunuri, dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii ( sistem de alarma, echipament audiovizual si de televiziune)    30.000    30.000                        30.000        
B    SF + Consultanta pentru Modernizare Cămin Cultural Valea Lupului    50.000    50.000                        50.000        
    Autorităţi publice 51.02 TOTAL din care:    125.000    125.000                        125.000        
C.    Achiziţii de bunuri, dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii ( autoutilitara, PUG, cisterna ptr carburant, teren)    125.000    125.000                        125.000        
    INVATAMANT 65.02    2.230.000    2.230.000                    2.080.000    150.000        
A    înfiinţare si dotare Grădiniţă cu program prelungit Baru    2.080.000    2.080.000                    2.080.000    0        
B    SF, Consultanta AFTER SCHOOL    50.000    50.000                        50.000        
B    SF +Consultanta eficientizarea energetica a clădirilor publice    100.000    100.000                        100.000        
    LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
70.02    198.000    198.000                        198.000        
A    Extindere si modernizare iluminat public in comuna Baru    80.000    80.000                        80.000        
B    Lucrări de idiguire (colectare piraie)    100.000    100.000                        100.000        
B    SF +Consultanta achiziţie sistem monitorizare    18.000    18.000                        18.000        
    TRANSPORTURI 84.02    4.253.000    4.253.000                    3.382.000    710.000    161.000    
A    Reabilitare drumuri calamitate    161.000    161.000                        0    161.000    
A    Modernizare reţelei de drumuri de interes local,comuna    3. 807.000    3807.000                    3.382.000    425.000        
 
    Baru(Executie lucrari+ diriginte şantier                                        
B    Modernizare reţelei de drumuri de interes local DC 70A (SF Valea STREIULUI)    53.000    53.000                        53.000        
B    SF +Consultanta Drumuri Forestiere    100.000    100.000                        100.000        
B    SF Pod Livadia    20.000    20.000                        20.000        
B    Lucrări de pavaje străzi comuna Baru    100.000    100.000                        100.000        
B    SF +Consultanta achiziţie autoutilitara speciala    12.000    12.000                        12.000        
    PROTECŢIA MEDIULUI
74.02    1.992.000    1.992.000                    1.927.000    65.000        
A    „Extindere reţea canalizare menajera comuna Baru, judeţul Hunedoara”    1.927.000    1.927.000                    1.927.000    0        
B    Extindere reţea canalizare si racorduri corn. Baru    65.000    65.000                        65.000        
 

Preşedinte de şedinţă,
Dumitrescu Angela - Elisabeta
Vot deschis; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0:Abtineri:0. '    ^ /
Baru, 31.03.2017
Contrasemnează
Secretar.
 

ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str."Prof. Dr. Şt Gârbea" nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Anexa nr.4 la Hotărârea nr.34/2017
 

Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul local al comunei Baru în anul 2017
Număr de posturi finanaţat în anul 2017    Fondul salariilor de bază (mii lei)
40    3.364
 

Preşedinte de şedinţă,
Dumitrescu Angela - Elisabeta
Baru, 31.03.2017 
Vot deschis; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0:Abtineri:0.
Contrasemnează,
Secretar,
 
ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str."Prof. Dr. Şt Gârbea" nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Anexa nr.5 la Hotararea nr.34/2017
 

Nr
crt    Veniturile care se prevăd în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale    Buget    2017    Estimări 2018    Estimări 2019    Estimări 2020
        Secţiunea
funcţionar
e    Secţiunea
dezvoltare    Secţiunea
funcţionare    Secţiunea
dezvoltare    Secţiunea
funcţionare    Secţiunea
dezvoltare    Secţiunea
funcţionare    Secţiunea
dezvoltare
1    Venituri din prestării de servicii    300.000        300.000        300.000        300.000    
    şi alte activităţii:                                
    - alte venituri din prestării de                                
    servicii si alte activitatii    300.000        300.000        300.000        300.000    
 

Preşedinte de şedinţă,
Dumitrescu Angela - Elisabeta
 

Baru, 31.03.2017
Vot deschis; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0:Abtineri:0.
Contrasemnează
Se^r§taiy
 

ROMANIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str.'Trof. Dr. Şt Gârbea" nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Anexa nr.6 la Hotararea nr.34/2017
 

Nr.
crt.    Cheltuielile care se prevăd în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale    Buget 2017    Estimări 2018    Estimări 2019    Estimări 2020
        Secţiunea
funcţionare    Secţiunea
dezvoltare    Secţiunea
funcţionare    Secţiunea
dezvoltare    Secţiunea
funcţionare    Secţiunea
dezvoltare    Secţiunea
funcţionare    Secţiunea
dezvoltare
1.    Locuinţe, servicii si    300.000        300.000        300.000        300.000    
    dezvoltare publică:                                
    - alte servicii in                                
    domeniile locuinţelor,                                
    serviciilor si dezvoltării    300.000        300.000        300.000        300.000    
    comunale                                
 

Preşedinte de şedinţă,
Dumitrescu Angela - Elisabeta
Contrasemnează,
 

Baru, 31.03.2017
Vot deschis; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0:Abtineri:0.

 

 

Notă: Această formă este scanarea documentului încheiat. Pentru conformitate şi eliminarea posibilelor erori, vă rugăm să consultaţi scanarea originală a documentului prin intermediul acestui link: H.C.L. nr. 34 din 31 martie 2017.pdf.