Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ROMANIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str.”Prof. Dr. Şt Gârbea” nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

HOTĂRÂREA NR. 37/2017 (HCL 37 2017)
privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul „Achiziţie autoutilitară/echipament multifuncţional pentru dezăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi şi acces în zone dificile din comuna Baru, judeţul Hunedoara”

 

Consiliul Local al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara,
având în vedere:
1.    proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 69/33/07.03.2017, iniţiat de primarul comunei, cu privire la aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul „Achiziţie autoutilitară/echipament multifuncţional pentru dezăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi şi acces în zone dificile din comuna Baru, judeţul Hunedoara”proiect de act normativ care a fost supus debaterii publice şi pentru care nu s-au primit în scris propuneri, sugestii sau opinii;
2.    expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre;
3.    raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.70/33/08.03.2017;
4.    raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii şi comerţ a consiliului local, înregistrat sub nr.71/43/31.03.2017,
ţinând cont de prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.14, art.45 alin.(l) lit.a şi art.115 alin.(l) lit.b şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăşte:

Art.l. - Aprobă ca necesară şi oportună realizarea investiţiei,,Achiziţie autoutilitară/echipament multifuncţional pentru dezăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi şi acces în zone dificile din comuna Baru, judeţul Hunedoara”.
Art.2. - Lucrările pentru realizarea obiectivului de investiţii vor fi prevăzute în bugetul local al comunei Baru pe perioada de realizare a investiţiei.
Art.3. - Se aprobă întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia prevăzută la articolul 1.
Art.4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii Contenciosului addministrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Baru, Prefectului Judeţului Hunedoara, şi biroului financiar-contabil, achiziţii publice, protecţia mediului, deservire, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie.

Preşedinte de şedinţă, DumitrescuAneela-Elisabeta
Contrasemnează,
 

Baru, 31.03.2017

 

 

Notă: Această formă este scanarea documentului încheiat. Pentru conformitate şi eliminarea posibilelor erori, vă rugăm să consultaţi scanarea originală a documentului prin intermediul acestui link: H.C.L. nr. 37 din 31 martie 2017.pdf.