Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str.”Prof. Dr. Şt Gârbea” nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

HOTĂRÂREA NR.38/2017 (HCL 38 2017)
privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul public local de alimentare cu apă şi de canalizare, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, în subordinea consiliului local

 

Consiliul Local al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara,
având în vedere:
1.    proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 69/37/22.03.2017, iniţiat de primarul comunei, cu privire la darea în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul public local de alimentare cu apă şi de canalizare, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, în subordinea consiliului local,
2.    expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre ;
3.    raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.70/33/08.03.2017;
4.    raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii şi comerţ a consiliului local, înregistrat sub nr.71/44/31.03.2017,
ţinând cont de prevederile art.19 alin.(3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.14, art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(l) lit.b şi alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăşte:
 

Art.l.- Se aprobă darea în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul public local de alimentare cu apă şi de canalizare, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, în subordinea consiliului local, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2.- Se împuterniceşte primarul comunei Baru sa semneze procesul verbal de predare- primare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul public local de alimentare cu apă şi de canalizare
Art.3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii Contenciosului addministrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Baru, Prefectului Judeţului Hunedoara şi biroului financiar-contabil, achiziţii publice, protecţia mediului, deservire, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie.
 

Preşedinte de şedinţă, Dumitrescu Angela-Elisabeta
Contrasemnează,
 

Baru, 31.03.2017
Vot deschis; Număr consilieri în funcţie: 11; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0; Abţineri:0
 
ROMÂNIA, JUDEŢUL HUNEDOARA, COMUNA BARU, CONSILIUL LOCAL
Baru,str."Prof. Dr. Şt Gârbea" nr.222,Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Anexa la Hotărârea nr. 38/2017
 

Proces verbal de predare primire a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar date in administrarea si exploatarea Serviciului public local de alimentare cu apa si de canalizare
Nr.
crt.    Nr.
inventar    Denumire obiect
1.    1504    Reţea de canalizare si statie de epurare, satul Livadia, comuna Baru
2.    1032    Reţea de alimentare cu apa a satelor Baru, Petros, Livadia din sursa Sipot si instalaţii aferente.
3.    1103    Reţea de canalizare si statie de epurare in satele Baru si Petros, comuna Baru
4.    1505    Reţea de alimentare cu apa si echipamente, in comuna Baru din sursa Bulbuc.
5.    1506    Reţea de alimentare cu apa in satele Baru si Petros din sursa Pârâul Izvorul Rece
6.    1085-
1102    Echipamente tehnologice ale statiei de epurare din satul Livadia, comuna Baru
7.    1430    Alimentare cu apa Bl A6
8.    1431    Reţea apa in comuna Baru
9.    1432    Reţea canalizare in comuna Baru
10.    1433    Reţea apa in comuna Baru
11.    1434    Reţea canalizare Bl Petros
12.    1435    Reţea alimentare in comuna Baru
13.    1436    împrejmuire statie canalizare
14.    1437    Etuva sterilizare
15.    1438    Reţea canalizare Bl Petros
16.    1439    Clădire statie epurare in comuna Baru
17.    1440    Statie pompa apa
18.    1443    Grup pompare Grundfos
19.    1444    Metofierastrau
20.    1445    Betoniera
21.    1446    Rotopercutanta MAKITA
22.    1447    Polizor unghiular
23.    1448    Prelungitor pe rola
24.    1449    Foarfecă tabla
25.    1450    Betoniera
26.    1451    Prelungitor pe rola
27.    1452    Aparat clorinare
28.    1453    Roaba
29.    1454    Cablu sudura
30.    1455    Menghina
31.    1456    Polizor SKIL 9245
32.    1457    Maşina de găurit
33.    1458    Cupla infiletat
34.    1459    Bormasina cu acumulator
35.    1460    Aparat de sudura
36.    1461    Set scule SKIL
37.    1462    Patent
38.    1463    Cizme SP
39.    1464    Bormasina
40.    1465    Pompa Sumbre
41.    1466    Maşina de găurit
42.    1467    Baros
43.    1468    Fierăstrău
44.    1469    Ciocan cuie
45.    1470    Cleşte instant
46.    1471    Ciocan cuie
47.    1472    Cleşte instant
48.    1473    Fierăstrău
49.    1474    Set chei
50.    1475    Lampa gaz
51.    1476    Mops
52.    1477    Scara
53.    1478    Contor apa Sipot
54.    1479    Pompa CRIS
55.    1480    Masca integrala
56.    1481    Filtru A2, B2, E2
57.    1482    Combinezon TIVEX
58.    1483    Mânuşi categ.ll neopren
59.    1484    Trusa sudura DULDXELU
60.    1485    Aparat sudura
61.    1486    Foarfecă
62.    1487    Pompa 71715079
63.    1488    Fierăstrău MAKITA pentru decupat 4329
64.    1489    Maşina de gautit cu acumulator MAKITA 6271
65.    1490    Lopata
66.    1491    Lopata pentru zapada
67.    1492    Tarnacop
68.    1493    Harlet cu coada
69.    1494    Furca cu coada
70.    1495    Sapa cu coada
71.    1496    Grebla de fier cu coada
72.    1497    Roaba
73.    1498    Ranga
74.    1499    Topor cu coada
75.    1500    Ciocan dulgher
76.    1501    Cleşte
77.    1502    Matura paie
78.    1503    Cizme cauciuc
 

Preşedinte de şedinţă, Dumitraşcu Angela - Elisabeta
Contrasemnează, Secretar,
 

Baru, 31.03.2017
Vot deschis; Cvorum:! 1; Voturi pentru:! 1; Voturi împotrivă:0:Abtineri:0.

 

 

Notă: Această formă este scanarea documentului încheiat. Pentru conformitate şi eliminarea posibilelor erori, vă rugăm să consultaţi scanarea originală a documentului prin intermediul acestui link: H.C.L. nr. 38 din 31 martie 2017.pdf.